زلف هـندو

خبر رسید یک نفر خودکشی کرده است،بعدتر خبر رسید از فقر خودکشی کرده است...

بارالها!

ما را به آنچه که بدان غلبه نداریم،میازمای...

آمین...
فهیمه جاوری