زلف هـندو

بی خیال نگرانی ها و تلخی های روزگار باش،برای خودت یک چای بریز و در عصرهای دل انگیز پاییزی حتی اگر تنها هم بودی بنوش و ذهنت

را از هر آنچه در ورا و ماوراء تو هست خالی کن...زندگی آن روی خوشش را به تو نشان می دهد...
فهیمه جاوری