زلف هـندو

یکی از بهترین تفریحات این جانب خواندن تاریخ و دیدن عکس های شخصیت های تاریخی است،مثلاً  در این نیمه شب دارم به عکس ایران دخت،دختر قاجار نگاه می کنم و در این اندیشه ام که اگر زنده بود حالا در آستانه ی صد و دو سالگی به سر می برد؛یا مثلاً اگر محمدرضا پهلوی با او ازدواج می کرد شاید مسیر تاریخ یک جور دیگری می شد تهش هم می رسم به این که بروم دنبال فرزندان ایراندخت بگردم و ببینم اوضاع و احوال شان چطوری است؛اما ته ته تهش این آرزو را دارم که حاضرم یک سال از زندگی ام را بدهم و سوار ماشین زمان بشوم و یک چرخی توی تاریخ بزنم،هر دوره و سلسه ای را یک روز!

فهیمه جاوری