زلف هـندو

دنیای فیزیکی با همه ی زشتی ها و ناملایماتش آنقدر حقیقی هست که آدمی را به دنبال فضای مجازی نکشد...

فهیمه جاوری