زلف هـندو

من از آن دست آدمهایی هستم که اگر از موضوعی ناراحت شدم،شب ها را دیر می خوابم اصلا تا آنجا که جا دارد نخوابم...آدم است دیگر،شب ها قبل از خواب وجدان خفته اش بیدار می شود و به آن موضوع لعنتی بیشتر فکر میکند...

ته ته تهش اما با یک دلگرمی تلخ می خوابم:وقتی حقیقت تلخی به نام مرگ وجود دارد،هرچه تلخی دیگر است را شیرین می کند

فهیمه جاوری