زلف هـندو

برخلاف نظر خیل عظیمی از آدم ها؛من اما میگویم ای کاش زندگی قابلیت برگشت به گذشته داشت،درست است که آینده آدمی را از وضع گاه وخیم حال خارج می کند اما،بازگشت به گذشته از ورود همان وضع گاه وخیم جلوگیری می کند؛بله!فوروارد زندگی برای فرار و بک زندگی برای قرار روح آدمی از وضعیت اسف بار آینده ی همان گذشته ای است که اکنون به آن می گویند حال!!!

فهیمه جاوری