زلف هـندو

اگر همین الان یک نفر بیاید و از من بخواهد در مورد علل و عوامل خود در گیری انسان ها صحبت کنم،کنفرانسی بین المللی در باب این مهم که همانا "قیاس" است ارائه خواهم داد؛عجب کشف عظیمی بوده این قیاس که حتا منطقیون هم در باب آن سخن ها رانده اند؛قیاس است که آدمی را به فنا و بقا سوق می دهد،خانه ی پر قیاس حتا تا دم مرگ هم با آدمیزاد می آید؛درست شبیه آن بیماری که در حالت احتزار از خود می پرسد چرا من؟این یعنی مقایسه بین خود و انسان های سالم!قیاس است که یا آه خانمان سوز به همراه دارد با غبطه ی از فرش به عرش بر؛گرچه نسبیت از این قاعده استثنا نیست اما مفهوم اعصاب خورد کن خطرناکی است؛نه؟قیاس نبود بشریت معنی آزادی را چه می دانست؟عشق،نفرت یا حتا همین تحریم و اعوان و انصارش...

فهیمه جاوری