زلف هـندو

جناب آقای دکتر لطف کردند و سه روز مانده به امتحان دو مقاله ی دیگر به منابع اضافه نمودند،به فاصله ی اندکی چهار مقاله ی دیگر به امتحانی که نیم روز برابش وقت داریم اضافه شد؛دو ساعت بعد مقالات کاور کشیده جلوی چشمانم حاضر بود! هر آنچه منبع امتحانی بود دور تا دور خودم چیدم و در مقابل برای مبارزه با حجم عظیم استرس وارده،بعد از شونصدسال تلویزیون روشن کردم و همراه با مراسم تخمه خوری به تماشای آن پرداختم!!!
فهیمه جاوری