زلف هـندو

یک وقت هایی دلم می خواهد بار دیگری هم بود تا دوباره برگردیم و توی همین دنیا زندگی کنیم،باشد که خطاهای خود را تکرار نکنیم،بهتر باشیم و ... بعد تر اما،دلم می خواهد کاش همین یک بارش را هم زندگی نمی کردم چه رسد به بازگشتن و تکرار مکررات،وقتی می دانی فردا قرار است فلان اتفاق بیافتد و اگر بهمان کار را نکنی بهتر است!
فهیمه جاوری