زلف هـندو

خیلی از آدم ها تمایلِ به خیلی پیشرفت کردن دارند اما خیلی راهش را نمی دانند!

فهیمه جاوری