زلف هـندو

+ تو دوست داری من پیشت باشم؟

-آره

+یعنی دوست داری هر وقت اراده کنی من باشم که برات درساتو توضیح بده؟

-خب معلومه که آره

+پس یعنی دوست داری اینجا زندگی کنم!

-نه!دوست دارم پیشم باشی،اما دوست ندارم اینجا زندگی کنی.برو اینجا نمون،منم دارم میرم...

فهیمه جاوری