زلف هـندو

درست شبیه آدمی که دست و پایش را بسته باشند...

فهیمه جاوری