زلف هـندو

بعضی شب ها خیلی شب های خوبی است درست مثل امشب،با بچه های هم دوره ای کارشناسی توی یکی دو تا گروهی که تلگرام دور هم جمع مان کرده می نشینیم و اگر حرف ها گل بیاندازد یاد خاطره ها می کنیم،خاطره هایی که گاه روده بر می شویم از خنده،قرمز می شویم و به سرفه می افتیم اما به هیچ کسی نمی شود هیچ گفت، توی همان سکوت شبانه برای خودمان می خندیم. بعضی خاطره ها فقط برای خود آدم ها شیرین و قابل درک و فهم هستند...بعضی حس ها،بعضی عطرها،بعضی حرف ها،بعضی عکس ها ذاتاً سند خورده اند به نام بعضی ها و به درد آن بعضی دیگر هیچ نمی خورد

فهیمه جاوری