زلف هـندو

اگر ندیده اید،که ببینید اگر هم دیده اید دوباره ببینید...روایتی است از جامعه ی این روزهای ایران. نه خیلی دور که خیلی خیلی نزدیک!به وسعت تمام تنهایی هایی که با فضای مجازی پر شد،برای زندگی هایی که در اثر خلا خیلی چیزها از هم پاشید،دخترکانی که کمبودهای شان را با وجود پسرهای در لباس میش جبران کردند و ...

فهیمه جاوری