زلف هـندو

_ بیا تا وقتی همدیگرو می بینم باهم حرف نزنیم!

+باشه،همش 72 ساعته...


بیست و چهار ساعت بعد:

من : برو یه زنگ کوچولو بزن بیا

من: کجا؟! بشین سر جات،همش 72 ساعته...

دوباره من : پاشو...پاشو تو دلت تنگه باید صداشو بشنوی

منِ مبصر : بشین بهت می گم،اصلاً سرگرم یه چیز دیگه شو

سه باره من : بیچاره تو تا صداشو نشنوی حواست همینطور پرته

منِ بیچاره : دفعه آخرت باشه از این شرطها می زاری...

و این داستان ادامه دارد...
فهیمه جاوری