زلف هـندو

کور شد...

خیلی حس ها،خیلی حرف ها با بلای ناگهانی که زلف هندوی قبلی بر سرش آمد کور شد...وقتی چندماه بر سرت بازی درآورند و نگذراند نوشتنت را ادامه دهی،وقتی دانه دانه آرشیوی که به مانند فرزندانت هستند از تو می گیرند معلوم است دل و دماغی برای نوشتن دوباره نمی ماند خب!
فهیمه جاوری