زلف هـندو

"حسادت" و در درجه ی پایین تر از آن "غبطه خوردن" مفید است...آن گاه که آدمی را وادار می کند به نقطه ی حسادت ورزیده نزدیک شوی...حسود بودن اگر به قیمت پیشرفت باشد می ارزد،اگر سرکوب نشود و راه تعالی را برای آدمی باز کند...خداوندا ! ما را کمی حسود گردان...آمین!

فهیمه جاوری